Posted by: amschulzes | May 4, 2013

Hvordan bruke musikk i tyskundervisningen

Gjennom å bruke musikk i framandspråksundervisninga får elevane høve til å høyre autentisk tysk og trene på dei munnlege ferdigheitene. Bruk av musikk er òg med på å skape variasjon i undervisninga. Før du vel ut kva slags musikk du vil spele for klassen, bør du stille deg desse spørsmåla:

1. Kva ønskjer eg å oppnå med å bruke musikk i undervisninga?

 • avslapping
 • leik og rørsle
 • song
 • kreativitet
 • variasjon
 • auke tekst-/ordforståinga
 • arbeide med eit spesielt tema
 • arbeide med oppgåver (sjå forslag under)

2. Kva kan ein gjere mens ein lyttar til musikken?

 • høyre heile songen
 • høyre songen vers for vers
 • høyre berre refrenget
 • høyre og sjå (musikkvideo)
 • utan tekst:
  • skrive stikkord som skildrar musikken
  • identifisere instrument
 • med tekst:
  • syngje
  • setje vers i rett rekkjefølgje
  • utfyllingsoppgåver (fylle inn ord i teksten som manglar)
  • kjenne igjen ord og uttrykk (krysse av på skjema)

3. Kva kan ein gjere etter at ein har høyrt på musikken?

 • lage eigne spørsmål til songen
 • svare på utdelte spørsmål
 • lære songen eller delar av songen utenat
 • syngje songen
 • skrive dialogar basert på songen og spele dei for klassen
 • svare på multiple-choice-spørsmål
 • klassesamtale om teksten
 • skildre musikken/kjensler som musikken vekkjer
 • lage ein eigen versjon av songen
 • visualisere innhaldet (digital presentasjon, collage)
 • gloseøvingar
 • grammatikkoppgåver (setje verb i andre tider, markere alle personlege pronomen eller andre ordklassar, endre adjektiva)
  • skrive ein kommentar, tolking eller melding av songen
  • omsetje teksten eller delar av teksten til norsk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: